2014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-12014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-22014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-32014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-42014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-52014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-62014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-72014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-82014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-92014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-102014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-112014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-122014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-132014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-142014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-152014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-162014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-172014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-182014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-192014-OYEV-NWPA-Glencoe-R1-Eurythmic-20