2014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-22014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-32014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-12014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-42014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-52014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-62014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-72014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-82014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-92014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-112014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-122014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-102014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-132014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-142014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-152014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-162014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-172014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-182014-OYEV-NWPA-BonneyLake-FullGallop-19